SARUTLAN KÁRMELITA TEMPLOM ÉS RENDHÁZ, KERT

Fővárosi védettséget élvező épületegyüttes, valamint

MARTON MARCELL EMLÉKHÁZ

 

 1. BUDAPEST, HUBA UTCA 12.

Hrsz: 27868

 PÁLYÁZATOKBÓL MEGVALÓSULÓ HELYREÁLLÍTÁS

 2014-ben az EPER-2014-109548 iktatószámú, EGYH-EOR-14-0804 szerződés azonosító számú támogatási szerződés keretén belül megkezdődött a „Budapesti Kármelhegyi Boldogasszony templomtorony részleges felújítása”, azaz a torony veszélyelhárítási munkálata. A közel 70 m magas magas tornyot felállványoztuk, ez lehetőséget adott a torony és templomhomlokzat közelebbi vizsgálataira is, amelyek előkészületet jelentenek a következő ütemekben megvalósítható munkálatokhoz.

2014-ben a MŰEMLÉKI KERET 2014. Fővárosi pályázat keretein belül megkezdtük a Forgó és Társa által készített üvegablak együttes restaurálását, hőszigetelt védőüveg készítésével a szentélyben, először az egyik legrosszabb állapotban levő Kármelhegyi Boldogasszony üvegablak készült el

2015-ben a MŰEMLÉKI KERET 2015. Fővárosi pályázat keretein belül folytattuk a Forgó és társa által készített üvegablak együttes restaurálását, hőszigetelt védőüveg készítésével a hajó veszélyes állapotú szent Vince üvegablakát restauráltuk. Ebből az összegből elkészítettük a főhomlokzat főtengelyének egy részét a főkapu restaurálását és az azon levő Üdvözítő üvegmozaik restaurálását.

EGYHÁZI TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ HELYREÁLLÍTÁS

A fejlesztés gondolatát Tiszteletreméltó Marton Marcell Tiszteletre méltó címének ünnepi alkalma adta. A szentek életét élő Marcell atya élete utolsó éveit a karmelita templom melléképületében töltötte. A Tiszteletre méltó címet 2013-ban Ferenc pápától kapta. Magyország kormánya a boldoggá avatás előkészületéhez csatlakozva döntött e helyszínen egy emlékház építéséről és a védett épületegyüttes helyreállításáról. A Kármelhegyi Boldogasszony templomban található Marton Marcell végső nyughelye is.

2015-ben lehetőség nyílt a rendház felmérésére, szakvélemények, szondázó jellegű festőrestaurátori kutatások elkészítésére, majd ezek alapján az építési engedélyezési tervének elkészítésére. A felmérést 3D LÉZER SCANNER-rel készítettük, amely első eleme a telek beszkennelése, rendházzal, templommal stb. A felmérés eredménye egy pontfelhő sorozat amely egymáshoz illeszthető, a projekt előrehaladtával az anyagi lehetőségek függvényében készül, végül összeáll egy egységes pontállomány, ebből nyerjük szükség szerint ütemenként a felmérési tervek készítéséhez szükséges információt, alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat, kiviteli tervnél a részleteket

2016-ban újabb pénzügyi támogatásból elkészült a rendház engedélyezési tervének lifttel történő bővítéseként a módosítás és a kiviteli tervdokumentáció. A szakvélemények is ütemekre bontottan készülnek, de egymásra épülnek a végén egységet lépeznek (pl talajmechanikai szakvélemény fúrásokkal 1. ütem Rendház, 2. ütem Marcell a emlékház, 3 ütem Templom – igy kialakul a telek egészére a talajmetszékek sorozata, Tűzvédelmi tervfejezet – templom és rendház egy tűzszakasz, együtt veendők figyelembe a körülmények és követelmények egységben alakulnak ki, Villámvédelmi szakvélemény, kockázatelemzés, egy rendszert terveztünk stb.) A szigetelést a metroépítés következtében megemelkedett talajvízszint miatt talajvíznyomásra kell méretezni, a rendház-templomnak vannak közös falai, így a megépített rendszernek megfelelően és az ott szerzett tapasztalatokat felhasználva kell tervezni a templom szakasz szigetelését. A gépészeti rendszerek az egy telek-egy bekötés miatt szintén nem választhatók szét, de ütemezett megvalósításuk lehetséges az épületgépészetre és a kerti gépészeti és puffertartály rendszer kialakítására egyaránt. Marcell a emlékház fűtése a rendházból történik, szennyvízelvezetése és ivóvízellátása szintén, hasonlóképpen közös lesz a templom víz és szennyvízrendszere is. Az elektromos bekötés szintén a rendházba érkező főmérőről leosztott. Az igényelt közműfejlesztéseknél is a teljes épületállományt kellett figyelembe venni méretezni és tervezni. Tehát ez egy átfogó egységben való tervezési feladat, ütemekre bontva készülnek a tervezési és helyreállítási folyamatok is, mivel a pénzügyi támogatás is ütemekre bontottan érkezik. Az új közművek bekötése egy kivétellel már meg is épült, a hátralevő lefolyócsatorna bekötés engedélye mostanra készült el, ennek kivitelezése kezdődik. A Rózsafa utcában jelenleg nincs közműcsatorna, ennek építése a projekt időszakában valósul meg.

2016-ban kezdődött meg a rendház helyreállítása, amely 2019-ben fejeződött be. A helyreállítás a műemlékeknél szokásos gyakorlat szerint és igényességgel készül. További információkkal gazdagította az építéstörténeti ismereteket, felszínre kerültek az 1899-es építési hibák, a metro építés okozta vízkárok, az ötvenes évek „épület rombolási munkálatai”, amelyek sokszor a falazott téglaszerkezetek tönkremenetelét jelentették és azok helyreállítását igényelték. A téglahomlokzatokra vonatkozóan kísérleteket végeztünk a tisztítás és impregnálás módjának és anyaghasználatának meghatározására templomnál, rendháznál egyaránt. Az ablakcseréknél az eredeti ablakosztás, profilok megtartása mellett modern energiatakarékos kapcsolt gerébtokos ablakokat alkalmaztunk. A Főváros értékvédelmi Főosztályával a templom és rendház helyreállítás folyamatos egyeztetést jelentett, ennek alapján dolgoztuk ki az alkalmazott prototípusokat, választottuk ki a legmegfelelőbb technológiákat rendháznál, templomnál egyaránt.

2017-ben készült el a Rendház belsőépítészeti tervdokumentációja (beépített bútorok), Marton Marcell emlékház lelkiségi központ engedélyezési terve és a Kármel Kertje engedélyezési szinten. Az emlékház a keresztény misztikát, a kármelita lelkiséget mutatja be Marcell a és kármelita szentek életén keresztül. Nem hagyományos kiállításról van szó, hanem spirituális utat hoz közel. A KÁRMEL projektnek spitituális programja is van, a rendház, a kolostortemplom, az emlékház, Marcell a lakóhelyisége és a kert egy gondolatra van felfűzve, még szobrászati programja, a kert növényei, kertépítészeti elemei is sajátos spirituális jelentéstartalommal bírnak.  Elkészült egy rövid filmanimáció a helyreállított  Kármelről, ami további promóciós anyagként is szolgál. 2016-ban készült el és 2017-ben  lett hatályos a kerület rendezési terve és a KÉSZ, ezt meg kellett várni, ez alapján készültek a tervek, 2016-ban bemutattuk tervtanácson, egyeztettünk a szakhatóságokkal, megkaptuk a Fővárosi Értékvédelmi Főosztály településképi szakvéleményét .

2018-ban készült a kolostortemplom komplex helyreállítási terve. A homlokzat helyreállításhoz nagy segítséget jelentett a torony veszélyelhárítási munkáinak kapcsán az állványon szerzett tapasztalat és felmérési anyag, kőállapot felmérés, torony és tetőszerkezet előzetes vizsgálata, a főhomlokzat-főkapu tengelyben ma látható és elérhető eredmény korábbi kísérleti megalapozása (tisztítás módja, impregnálás mikéntje). A belső helyreállításhoz szintén előkészületeket végeztünk, feltárásokat készítettünk az épületszerkezeti vizsgálatoknál. Az üvegablakokat a megkezdett módszert folytatva (rejtett rugós hőszigetelő védőüveg antik felhős üveg közbeiktatásával, ami kedvező fényeloszlást is biztosít az üvegablaknak, nagyobb fényt a templombelsőnek stb) állítjuk helyre. A Stufflesser oltárokat és stációképeket előzetesen értékleltárba vettük, egy elemét Szent Veronika stációképet már restauráltuk, ez támpontot jelent a további munkákhoz. A belső díszítőfestés történetét feldolgoztuk, így előkészítettük a döntést e téren is.  A tervezésnél felhasználjuk a kutatási anyagokat, természettudományos eredményeket, scannelt pontfelhő állományt kiegészítve részlet scannelésekkel. Az idő a helyreállítás befejezéséig meglehetősen rövid, így az előkészítettség nagy segítséget jelentett. A rendház hűtés szellőzőgépét a kis toronyban terveztük elhelyezni, ennek tervei elkészültek, a templom szellőztetését is itt oldjuk majd meg. A rendház villámvédelmi rendszere elkészült, ez egységet képez a temploméval. Utóbbi teljes befejezése a tetőhéjazat csere után 2020-ban valósul meg. A tetőhéjazat a rendházéval azonos lesz, hiszen egy egységet képeznek, bádogosmunkában helyreállítjuk az utcai oldalon még meglévő, archiv anyagban szereplő udvari tetőablakokat is. A templom kóruskápolna, sekrestye, folyosók fűtését a rendházból terveztük, a kivitelezés határideje 2021. év vége. A templom világítását modellkísérletekkel határozzuk meg, de a fejlesztésnél a tervezett energiaigénnyel számoltunk.

KIVITELEZÉSI IDŐSZAKOK

 

EGYH-KCP-15-P-0162                                                                  250.000.000 Ft              

2016.09.02. – 2017.06.22 /   BAVTRANSBAU

A Sarutlan Kármelita Rendtartomány Budapesti Rendháza 2015. december 31-én kelt támogatási szerződés
értelmében 250 000 000 forintot támogatást kapott a „Kármelita Rendház felújítás – I. ütem” célra. A
támogatás egy négy támogatási ütemből álló rekonstrukció első része. A további támogatások mértékét és
ütemezését a 1390/2016. sz. kormányhatározat tartalmazza.
A Kármelita rend Huba utcai rendháza 1896-ban épült földszintes épület kápolnával, amit 1899 körül a
templom elkészítése után emeletessé átépítettek. A templom a rendházzal együtt fővárosi védettséget élvező,
a kor építészetét igényesen tükröző épületegyüttes. Az államosítás után szakszerűtlenül átépítették az
épületben jelentős kárt okozva. Rekonstrukciója kutatás után, az eredeti archív anyagok birtokában és a XXI.
századi igények figyelembevételével valósul meg.
Jelen ütem (első ütem) keretében megkezdődött a Rendház teljeskörű rekonstrukicója az alagsor
helyreállításával. Az alagsor helyreállításából megvalósult a talajvíz nyomás elleni szigetelés, új
padlórétegrend burkolás nélkül, vakolás festés nélkül, eredeti építészeti térosztás rekonstrukciója.
Elkészültek a közmű bekötések: víz, gáz és elektromos. Elkészült a villámvédelmi rendszer az alagsorban,
valamint a liftakna fémlemez szigeteléssel. Az előkertben új szennyvízakna készült, a belső udvaron lépcsős
növénytámfal és mélyterasz aknákkal szerkezetkész állapotig.
A kivitelezés mellett az alábbi szolgáltatások igénybevételére került sor a projekt sikere érdekében:

 • tervezés
 •  műszaki ellenőrzés (építészeti és szakági)
 • tervezői művezetés
 • projektmenedzsment, pénzügy
 • közbeszerzési tanácsadás
 • közműszolgáltatások fejlesztése
 • egyéb költségek

Jelen beszámolóval egyidejűleg megküldött pénzügyi elszámolás részeként valamennyi tevékenységhez
készült egy „adatlap”, ami bemutatja azok szükségességét, beszerzésének körülményeit, a megkötött
szerződés főbb pontjait, a benyújtott számlák főbb paramétereit, a szakmai teljesítés formáját és a benyújtott
dokumentumok listáját.
Az építési beruházásról egy több oldalas, fényképekkel kiegészített és alátámasztott összefoglaló készült. Ez
tartalmazza az elvégzett feladatokat, a megvalósítás során felmerült problémákat, a megoldásukra hozott
intézkedéseket. Az összefoglaló jelen beszámoló mellékletét képezi.
A projekt 2017. július 31-én lezárult. A támogatási szerződésben foglalt cél maradéktalanul teljesíült, a
támogatási összeg (250 000 000Ft) teljes mértékben felhasználásra került.
A munkálatok azonban tovább folytatódnak, a 1390/2016. sz. kormányhatározat értelmében folyósított
további támogatási összegek felhasználása folyamatban van a támogatási szerződésekben megfogalmazott
célok elérése érdekében.

EGYH-KCP-16-P-0078-                                                                600 000 000 Ft

2017.07.03.-2018.06.13. / GEOBAU-BOLTÍV      

A Sarutlan Kármelita Rendtartomány 2016. október 3-án kelt támogatási szerződés értelmében 600 000 000 forintot támogatást kapott a „A Szent István Királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány temploma és rendháza (1134 Budapest, Huba utca 12.) felújításának, valamint a tiszteletre méltó Marton Marcell Emlékhely kialakításának támogatása I. ütem” célra. A támogatás egy öt támogatási ütemből álló rekonstrukció második része. A további támogatások mértékét és ütemezését a 1390/2016. sz. kormányhatározat tartalmazza.

A Kármelita rend Huba utcai rendháza 1896-ban épült földszintes épület kápolnával, amit 1899 körül a templom elkészítése után emeletessé átépítettek. A templom a rendházzal együtt fővárosi védettséget élvező, a kor építészetét igényesen tükröző épületegyüttes. Az államosítás után szakszerűtlenül átépítették az épületben jelentős kárt okozva. Rekonstrukciója kutatás után, az eredeti archív anyagok birtokában és a XXI. századi igények figyelembevételével valósul meg.

Jelen ütem (második ütem) keretében megvalósult a teljes tetőszerkezet cseréje, a teljes gépészeti alapvezeték kiépítése (szerelvényezés nélkül), elkészültek az alagsori nyílászárók és az alagsori burkolatok. Elkészült továbbá a mélyterasz nyers szerkezeteinek kőburkolata – trentoi porfor munkák (járószintek, lépcsők, a Rendház lépcsőház udvari kijárattól, a konyha előtti részig.)

 Folytatódott a Rendház teljeskörű rekonstrukicója: az alagsori terek helyreállítása után a földszint és emeleti terek építészeti helyreállítása történik meg. Ez azt jelenti, hogy megtörténik a tér kialakítása belsőépítészeti munkák nélkül (meglévő falak, boltozatok, szerkezeti helyreállítása, hiányzó térosztó falak, új válaszfalak, új födémek, galéria stb. megépítése. Szép Szeretet Anyja kápolna rekonstrukicó, irodák, tárgyaló, sekrestye, emeleti szerzetesi, papi cellák rekonstrukciója, könyvtár, folyóirat szerkesztőség, szerzetesi kápolna, emeleti folyosó)

Megkezdődött a homlokzat rekonstrukció nyílászáró cserékkel.

 A kivitelezés mellett az alábbi szolgáltatások igénybevételére került sor a projekt sikere érdekében:

 • tervezés
 • műszaki ellenőrzés (építészeti és szakági)
 • tervezői művezetés
 • projektmenedzsment, pénzügy
 • közbeszerzési tanácsadás
 • őrzés

 Jelen beszámolóval egyidejűleg megküldött pénzügyi elszámolás részeként valamennyi tevékenységhez készült egy „adatlap”, ami bemutatja azok szükségességét, beszerzésének körülményeit, a megkötött szerződés főbb pontjait, a benyújtott számlák főbb paramétereit, a szakmai teljesítés formáját és a benyújtott dokumentumok listáját.

Az építési beruházásról egy több oldalas, fényképekkel kiegészített és alátámasztott összefoglaló készült. Ez tartalmazza az elvégzett feladatokat, a megvalósítás során felmerült problémákat, a megoldásukra hozott intézkedéseket. Az összefoglaló jelen beszámoló mellékletét képezi.

Jelen ütem 2018. május 31-én lezárult. A támogatási szerződésben foglalt cél maradéktalanul teljesült, a támogatási összeg (600 000 000Ft) teljes mértékben felhasználásra került.

A munkálatok azonban tovább folytatódnak, a 1390/2016. sz. és 1944/2017 (XII. 12.) számú kormányhatározat értelmében folyósított további támogatási összegek felhasználása folyamatban van a támogatási szerződésekben megfogalmazott célok elérése érdekében.

EGYH-KCP-17-P-0056                                                                  600 000 000 Ft

2017.07.12.-2019.12.01. / BOLTÍV                                          

2017.09.12.- 2019.08.01. ÉPGÉP-ÁRKISZ

Jelen támogatói okirat keretében folytatódtak a rendház felújításának munkálatai, mely keretében a következő tevékenységek történtek:

A rendház jelenlegi projektelemében elkészült az akadálymentesítésre szolgáló liftberendezés. Elkészült a külső-belső nyílászáró rekonstrukció a földszinten, valamint az emeleti és tetőtéri szinteken. Az utcai és kerti homlokzat komplex helyreállítása is megtörtént.

A kerti mélyterasz járószint kőburkolási munkákból (támfalak burkolása nélkül) a multifunkcionális tér előtti szakasz készült el (kápolnahíd környezete). Megvalósult az építészeti terek kialakítása tetőtéri szinttel bezárólag. Megtörtént a komplex gépészeti és elektromos rendszer szerelvényezése üzemi próbákkal kompletten.

Közműkiépítés befejeződött: csapadékcsatorna bekötés. A beépített bútorok gyártmánytervei elkészültek. Az elfogadott gyártmánytervek alapján a beépített bútorok gyártása megkezdődött.

A kovácsművészeti munkák helyszíni beszerelése megkezdődött, és elkezdődött az üvegművészeti munkák beépítése is.

EGYH-KCP-18-P-0015                                                                  241.450.000 Ft

Jelen támogatói okirat keretében folytatódtak a rendház belsőépítészeti munkálatai, és a Marton Marcell emlékház építése is megkezdődött.

A projekt tervezési feladatai közül ebben a részben elkészült az Emlékház, a templom és a kert kiviteli terve.

Megkezdődött az Emlékház kivitelezése, ebben az ütemben a bontási munkálatok történtek meg. (garász, lépcső előtetővel stb.)

A Rendház kovácsoltvas munkáinak beépítése folytatódott. A Rendházban a belsőépítészeti munkák (festési és a fürdőszobák hidegburkolási munkálatai) folytatódtak.

Folytatódott a beépített bútorok gyártása a gyártmánytervek alapján.

Megkezdődött a svédpadló gyártása. Megkezdődött a Templom kistoronyban szellőzőgép elhelyezésére szolgáló térben burkolás, feltöltés, bontás, thermobeton készítés. Megkezdődött a Marton Marcell Emlékház építése. A multifunkciós tér falburkolatának elkészítése, valamint a hozzá kapcsolódó helyiségek hidegburkolása. Ebben a projektelemben kerül sor a projekt megvalósításához szükséges egyéb költségek elszámolására is.

EGYH-KCP-17-P-0154

„Szent István Királyról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány temploma és rendháza, valamint Tiszteletreméltó Marton Marcell szerzetespap emlékház című projekt befejezése”

Támogatás összege: 2.884. 212.810 Ft

 

A támogatás keretében megvalósultak a Rendház befejező munkálatai, sor került a teljes épület beüzemelésére. Megtörtént a padlóburkolás, a csillárok és elektromos rolók felszerelése. Megtörtént a csobogó és a téglakerítés kivitelezése. Megtörtént az eszközök beszerzése és felszerelése is.

Megkezdődtek a Kármelhegyi Boldogasszony Templom kivitelezési munkálatai. Megtörtént az átépítendő lifttorony és kapcsolódó lépcsők, folyosók és teraszok szerkezeti és építészeti kialakítása, új pinceszinti vizesblokk vasbeton szerkezetének és szigetelésének kialakítása, az urnatemető áthelyezéséhez szükséges bontási és utólagos pinceszinti szigetelési munkák. Új padlástér került kialakításra, melyen az építkezés időszakában ideiglenes védőtető kerül kiépítésre. Tetőszerkezet építési és tetőhéjalási munkák zajlanak. Végbement a templom tornyainak héjazat-cseréje az alatta lévő faszerkezetek részleges felújításával, kezelésével. Megtörténtek az utólagos falszigetelési munkák. Megkezdődtek a szerkezeti munkákkal összefüggő kőfaragó munkák. Villámvédelem került kiépítésre a tető átépítésével párhuzamosan, annak párkányáig. Megerősítésre került a boltív és a lifttorony. Megtörtént a tetőhéjalásba integrált napelemes rendszer elemeinek elhelyezése a tetőfedés síkjában. A szentély melletti kóruskarzat feletti boltozat helyreállításra került. Elkészültek a tornyok belső helyreállítási munkái és kiépült a karbantartást biztosító alpin rendszer.

Jelen beruházási ütemben elkészültek a Marcell Atya Emlékház szerkezetépítési munkálatai, valamint a Kert kapcsán az előkészítési munkálatok történtek meg, valamint szoborinstallációk készültek el.

EGYH-EOR-19-P-0024

„A Karmelhegyi Boldogasszony templom és rendház, Kármel kertje felújítása és a Marton Marcell Emlékház létrehozása”

Támogatás összege: 1 500 000 000 Ft

 MARTON MARCELL EMLÉKHÁZ

A beszámolással érintett ütem az EMLÉKHÁZ befejező ütemét érinti. A ház szerkezetkész állapotban volt. A befejező ütemben elkészült a kézi gyártású szerelt klinkertégla burkolatos homlokzat, a süttői mészkővel kialakított főbejárat, kijárat, eresz, gerinc és oromfal lefedések, fémszerkezetű hőszigetelt üvegezésű nyílászárókkal a kiállítótérben, faszerkezetű hőszigetelt nyílászárókkal a zarándokszállásnál. A tetőre cserépfedés került ebbe integrált napelemekkel. A tetőtér acél keretállással készült fa szelemenekkel, jelen ütemben épült be szálas hőszigeteléssel, belső oldalon tűzgátló gipszkarton burkolattal. A tetőn levő üvegek tűzgátló kialakítással készültek.

A belső válaszfalakkal most alakultak ki a belső terek, kiállító térben és zarándokszállásoknál egyaránt.

A belső térben a falak vakoltak, festettek természetes alapú festékkel. A kiállítótérben kilenc rétegű tölgyfa svartnis svédpadló készült padlófűtéssel, a vizes helyiségek gres lapburkolattal készültek. Hidegburkolatok kő megjelenésű gres burkolattal. A belső terek villamos és gépészeti installációja elkészült. Az emlékház és zarándokszállás fűtését, melegvíz ellátását a rendházi kazánházból biztosítottuk távvezetékkel. A vízellátás a rendházban kialakított új vízbekötésről biztosított. A szennyvízelvezetés a Rózsafa utcai új csatornába történik majd.

KÁRMEL KERTJE

A kert komplex kiépítése a kiírás másik eleme, szintén befejező ütemként. A klasszikus kolostorkert helyett itt Kármel hegyének dús, virágokban gazdag növényzetét idézzük szabadabb kert formában. Középen kör alakú füves terület, ezt virágzó cserjékkel beültetett keret övezi. Három fa uralja a központi részt, a fehér cseresznye, egy csavart fűz a kútnál a meglévő tulipánfa. A kereszt elé egy fehér törzsű nyírfát és egy magnóliát telepítünk. Az előző ütemben megépült mélyterasz alsó támfalának ülőfelülete és a kőkockák a kertben fával burkoltak. A kerti utak és lépcsők ebben az ütemben épülnek, burkolatuk trentoi porfírból készül, három alapszín alkalmazásával. A kerthez tartozik még a díszmedence, a csöpögtető és locsoló rendszer, valamint a kerti támfalak kiépítése. A csapadékvizet résfolyókákon keresztül az udvari részben ebben az ütemben készülő puffertartályokba vezetjük. A növényállomány kiültetése szintén ebben az ütemben készült el. A Rózsafa utcai részen kialakítunk egy kukatárólót, aggregátházat, és helyreállítjuk Marcell atya „szobáját”.

  EGYH-EOR-21-P-0053

  EGYH-EOR-21-P-0053
  „A Sarutlan Kármelita Rendtartomány Huba utcai temploma felújításának befejezése”

  Támogatás összege: 600.000.000 Ft

  A beruházás jelenlegi, 7. ütemében megvalósultak a Kármelhegyi Boldogasszony Templom belsőhelyreállítási munkálatai. A jelenlegi támogatási ütem a templombelső rekonstrukciós munkálataira koncentrált. A jelen fázisban elvégzett, megvalósult tevékenységek:

  1. a templomi díszítőfestés rekonstrukciója Brückner Lipót féle eredeti állapot szerint;
  2. templomi kőrestaurátori munkálatok;
  3. Walla féle terrazzo mozaik padló felújítása;
  4. az oltárok és padok alatti szigetelés elkészítése;lezajlott az oltárok visszaszállítása és eredeti állapot szerinti visszaépítésemegtörtént a világítás korszerűsítés nyomvonal kiépítése, valamint a falikarok, kandeláberekrestaurálása;
  5. elkészültek és beépítésre kerültek a tölgyfa nyílászárók.